06-53836281
Maandag t/m Vrijdag 8:30 - 17:00
Zaterdag 8:30 tot 13:00

Webdesign-webshop.eu - Privacyverklaring

Het beschermen van de persoonsgegevens die wij verwerken is voor ons van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten met wie wij contact hebben gelegd of willen leggen, ontvangers van onze nieuwsbrieven en van alle andere personen die contact met ons opnemen.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze Privacy- en cookieverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw rechten respecteren, zoals de mogelijkheid om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij graag uit hoe wij uw privacy beschermen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Dan leest u onderaan deze privacyverklaring hoe u daarover contact met ons kunt opnemen. Deze privacyverklaring geldt niet voor personen die werkzaam zijn bij Webdesign-webshop, sollicitanten, uitzendkrachten, inleenkrachten en student-stagiaires.

WIE VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS?

Deze privacyverklaring gaat over het verwerken van persoonsgegevens door Webdesign-webshop als verwerkingsverantwoordelijke.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt. Dit zijn contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor het verrichten van werkzaamheden voor u. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, functietitel, bankrekeningnummer en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op onze dienstverlening. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn die wij uit andere bronnen verkrijgen, zoals persoonsgegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en persoonsgegevens die beschikbaar zijn op openbare (zakelijke) websites. Ook van wederpartijen kunnen wij persoonsgegevens van u ontvangen.

VOOR WELKE DOELEINDEN EN OP WELKE GROND VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Om onze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, hebben wij uw persoonsgegevens nodig en moeten wij deze ook verwerken. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst waarin u ons opdracht heeft gegeven voor het leveren van software, hardware, diensten of andere producten. Zo worden uw persoonsgegevens gebruikt om contact met u te kunnen onderhouden over uw zaak. Daarnaast worden uw contactgegevens in ons klantsysteem gezet en kunnen deze – indien u ons daar toestemming voor heeft gegeven – worden gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor bijvoorbeeld een seminar of event. Afhankelijk van de dienstverlening, kunnen ook andere persoonsgegevens dan uw contactgegevens noodzakelijk zijn. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het verzenden van onze rekeningen.In sommige gevallen zijn wij ook wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens vast te leggen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.

HOE GAAN WIJ MET UW PERSOONSGEGEVENS OM?

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat de systemen waarin wij uw persoonsgegevens opslaan zo goed mogelijk beveiligd zijn.

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruikmaken van dienstverleners (verwerkers) die wij inschakelen. Wij werken bijvoorbeeld met verwerkers die hostingdiensten of ICT-ondersteuning aan ons leveren. Met deze verwerkers sluiten wij in dat geval een verwerkersovereenkomst, waarin deze verwerkers garanderen te zullen voldoen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij zien er nauwlettend op toe dat al uw gegevens zorgvuldig bewaard en beschermd worden. Wij hanteren een bewaarbeleid waarin is vastgelegd hoe lang wij persoonsgegevens bewaren en bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Hierbij houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen.

Onderstaande gegevens verwerken wij op grond van de overeenkomst die u met ons aangaat totdat u uw account opzegt. Sommige gegevens bewaren wij langer, als wij daar een wettelijke verplichting toe hebben, zoals de fiscale bewaarplicht.

 • Account op onze website
  Om online aankopen te kunnen doen via onze website en om uw bestelgeschiedenis te raadplegen moet u een account aanmaken voor onze website. Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

  • Bedrijfsgegevens
  • NAW-gegevens
  • E-mail adres
  • Wachtwoord
  • Bestelgeschiedenis

 • Order verwerken
  Wanneer u bij ons een order plaatst, maken wij voor de afhandeling gebruik van de volgende gegevens:

  • Bedrijfsgegevens
  • NAW-gegevens
  • Contactgegevens
  • E-mail adres
  • Betaalgegevens en financiële gegevens

 • Contact
  Als u contact met ons opneemt verwerken wij hiervoor de volgende gegevens:

  • NAW-gegevens
  • Contactgegevens
  • Inhoud van het contact/bericht

 • Nieuwsbrief
  Het is mogelijk om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Wij sturen u dan maximaal twee keer per maand informatie, tips, aanbiedingen en/of acties. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich eenvoudig kunt afmelden. Wij verwerken hiervoor de volgende gegevens:

  • Naam
  • E-mail adres

DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN?

Wij respecteren uw privacy en zorgen er voor dat de bedrijfs- en persoonlijke gegevens die wij verwerken vertrouwelijk worden behandeld. Wij zullen deze gegevens niet aan derden verstrekken tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, het leveren van ondersteuning of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit delen met derden voor commerciële doeleinden

WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

UW PERSOONSGEGEVENS BEKIJKEN OF AANPASSEN?

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? U kunt bij Webdesign-webshop een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn of worden verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt, of vindt u het niet nodig dat bepaalde persoonsgegevens zijn verwerkt, dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen. Verder hebt u het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Daarnaast hebt u het recht om een verleende toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het ontvangen van onze nieuwsbrief.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Indien u ons een dergelijk verzoek stuurt, zullen wij u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen. Omdat de bij Webdesign-webshop werkzame consultants soms een geheimhoudingsverplichting hebben, zal geen inzage gegeven kunnen worden in gegevens die worden verwerkt in het kader van onze dienstverlening.

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Webdesign-webshop kunt u contact met ons opnemen.

COOKIES

Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoeken van onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Let wel op dat sommige functionaliteit minder of zelfs helemaal niet meer kan werken als het opslaan van cookies uitgeschakeld is. Tot slot kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze websites gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar- en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij verplichten hen de IP-adressen deels te anonimiseren en wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Onze nieuwsbrieven bevatten zogenaamde tracking codes; dit zijn niet zichtbare codes waarmee wij bijhouden hoeveel mensen onze nieuwsbrief openen en op welke berichten mensen klikken. Hierdoor weten wij welke onderwerpen interessant zijn voor onze lezers en kunnen we onze nieuwsbrief verbeteren.

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u dan ook aan om deze pagina regelmatig te raadplegen zodat u altijd op de hoogte bent van de meest recente versie. De wijzigingsdatum van deze privacyverklaring vermelden wij bovenaan deze pagina zodat u eenvoudig kunt controleren of er wijzigingen zijn.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of ondernemingen de Algemene Verordening Gegevensbescherming naleven. Wij doen ons uiterste best om ons aan de geldende privacywetgeving te houden. Wanneer u van mening bent dat wij hier niet in slagen, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat niet lukt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACTGEGEVENS

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Webdesign-webshop
Dr Boutkanstraat 1
5473 AK Heeswijk-Dinther

Uitgebreide contactgegevens vindt u op onze contactpagina.